2º Curso de Nihon Tai Jitsu 2019

II Curso de Nihon Tai Jitsu